Fibermarkt Sp. z o. o. 

ul. Śnieżna 18, 30-822 Kraków

NIP: 677-234-31-92, REGON: 121230858, KRS:0000356815, BDO: 000424812

Firma Fibermarkt jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 35 000 zł opłacony w całości.

Konto bankowe

MBank S.A. nr 16 1140 2004 0000 3502 7814 9561