Fibermarkt Sp. z o. o. 

ul. Śnieżna 18, 30-822 Kraków

NIP: 677-234-31-92, REGON: 121230858, KRS:0000356815, BDO: 000424812

Firma Fibermarkt jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 123 700 zł opłacony w całości.

Konto bankowe

Bank Pekao S.A. 78 1240 4432 1111 0011 0203 7619Adres korespondencyjny:

Fibermarkt Sp. z o.o., ul. Żniwna 1, 30-811 Kraków