Dane firmy FIBERMARKT

Fibermarkt Sp. z o. o.

ul. Śnieżna 18, 30-822 Kraków

NIP: 677-234-31-92,

REGON: 121230858,

KRS:0000356815,

BDO: 000424812

Firma Fibermarkt jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 123 700 zł opłacony w całości.

 

Konto bankowe

mBank 95 1140 1081 0000 4309 0600 1001

 

Adres korespondencyjny:

Fibermarkt Sp. z o.o.

ul. Christo Botewa 6a ; 30-798 Kraków, NOHO Logistic Hala H1 Brama A3