Regulamin sklepu Fibermarkt

I. Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.fibermarkt.com (Sklep Internetowy/Sklep). Sklep prowadzi Fibermarkt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Śnieżna 18, 30-822 Kraków) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 6772343192, KRS: 0000356815, kapitał zakładowy 123 700 zł złotych, zwana dalej Sprzedawcą.

2.     Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a.     adres poczty elektronicznej: sales@fibermarkt.com;

b.     adres poczty tradycyjnej: ul. Christo Botewa 6 - Hala H1, 30-798 Kraków;

c.     pod numerem telefonu: +48 533 533 575;

d.     formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Sklepu.

3.     Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.fibermarkt.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.     Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

II. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.     Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.   Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5.     Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;

6.     Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

7.     Regulamin – niniejszy dokument;

8.     Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

9.     Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);

12.   Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych-  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);

13.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.     komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b.     dostęp do poczty elektronicznej,

c.     przeglądarka internetowa,

d.     włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.     Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e.     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

1.     Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.  Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

3.     Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

4.   Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

5.  Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6.     Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (Opinia) odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji w oparciu o złożone Zamówienie. Klient dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do treści opinii, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

7.     Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, ponadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach Sklepu Internetowego. 

8.     Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.     W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.     Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.   W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5.     Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

a.     podać Sprzedawcy w ramach formularza kontaktowego nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu oraz jego ilość,

b.     wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie Sklepu Internetowego,

c.     podać niezbędne dane potrzebne do realizacji Zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

6.   Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7.    W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

8.     Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 

9.     Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

10.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1.   Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.   Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą.

3.   Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w zakładce dostawa i zwrot informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 14:00, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.

4.   Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą to 4 dni robocze.

5.   Sprzedawca dostarcza Klientowi fiskalny dowód sprzedaży Towaru (fakturę VAT). Sprzedawca dostarcza Klientowi fiskalny dowód sprzedaży Towaru (fakturę VAT) w wersji elektronicznej, na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

6.  Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

VII. Ceny i metody płatności

1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Podane ceny w zakresie Zamówień składanych przez Konsumentów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. W przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorców podane zostały cenny netto Towarów.

2.  Klient może wybrać następujące metody płatności:

a.   przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b.   płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

3.  Podmioty świadczące obsługę płatności online:

a.   PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068.

b.   mElements S.A. ul. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590484, NIP: 5223047892, Regon: 363203696.

4.   Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 

1.    Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego.

3.     Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4.   Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.     Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a.  świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b.  Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c.  Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.  Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.   Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

g. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6.     W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy tj. Fibermarkt, ul. Christo Botewa 6 - Hala H1, 30-798 Kraków.

7.     Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

8.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.     Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

10.   Powyższych zapisów nie stosuje się do Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcą.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 

1.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

3.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: sales@fibermarkt.com.

4.     Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu oraz podać swoje dane tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji wskazując również rodzaj i opis zaistniałego problemu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Fibermarkt, ul. Christo Botewa 6 - Hala H1,30-798 Kraków

5.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6.   W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sales@fibermarkt.com.

2.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XI. Sprzedaż B2B-regulacje dot. Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcami

1.     W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności za zamówiony Towar. Dotyczy to również możliwości wymagania dokonania przedpłaty w całości albo w części za Towar i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

2.      Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

3.     W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.     W przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedawca, będący usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może wypowiedzieć Przedsiębiorcy, będącemu usługobiorcą, umowę uregulowaną przepisami Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia.

5.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub etykietach Towaru.

6.     Odpowiedzialność Sprzedawcy  z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

7.     Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

8.     Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Sprzedawcę.

9.  Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy lub wystawione publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach jakichkolwiek zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

10.   Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.

11.   Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie w/w danych w wykazie Klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. na stronach internetowych Sprzedawcy.

 

XII. Gwarancje

1.     Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.

2.     W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest prezentowana na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dostawa i zwrot.

 

XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.   jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b.     jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c.    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d.     złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XIV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu Internetowego.

 

XV. Postanowienia końcowe

1.     Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.    O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Link do pobrania regulaminu w wersji pdf

 

Poniżej znajdują się linki do pobrania formularza reklamacyjnego:

Formularz reklamacji towaru

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

 

Prawo odstąpienia od umowy                                                                                                         

 

 

Informujemy, że mają Państwo, jako Konsumenci prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 

1.     w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,

 

2.     w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Fibermarkt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem poczty elektronicznej: sales@fibermarkt.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Powyższe zapisy nie dotyczą Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

 

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy prosimy odesłać nam rzecz na adres Fibermarkt, ul. Christo Botewa 6A - Noho Logistic Hala H1 Brama A3, 30-798 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Do przesyłki zawierającej zwracaną rzecz prosimy dołączyć, jeżeli to możliwe, wydruk uzupełnionego formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

 

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

 

 

Informujemy, że mają Państwo, jako Konsumenci prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Fibermarkt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej tj.: sales@fibermarkt.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwa danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

Formularz reklamacji świadczonych usług